- Print deze pagina uit -

EIGEN RISICO VERKLARING JEUGDZEILEN 

 

Ondergetekende ouder/verzorger verklaart hierbij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het feit dat deelname aan het jeugdzeilen geheel geschiedt voor "Eigen risico". De WSV H2O en/of haar instructeurs betrokken bij het jeugdzeilen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of opgedane schade aan het eigen materieel. Voorts vrijwaart de ondergetekende de WSV H2O en/of haar instructeurs voor iedere schade toegebracht aan derden door de betrokken kandidaat welke is ontstaan tijdens de deelname aan het jeugdzeilen.

 

Deze verklaring betreft jeugdzeilkandidaat:

 

 

Naam ouder/verzorger (voluit) :

 

 

Handtekening ouder(s)/verzorger :                                datum :